آناتومی پوست

آناتومی پوست

پوست از سه لایه اصلی تشکیل شده است :a)لایه فوقانی یا Epidermis که سطح پوشاننده بافت بوده و متشکل از سلولهای حسی است که بدن را در مقابل محیط بیرونی محافظت کرده و در بازه زمانی 30 روز اقدام به بازسازی خود می کند. b) لایه میانی یا (Dermis) که به پوست قابلیت مقاومت و ارتجاع می بخشد .لایه Epidermis توسط عناصر غذایی تغذیه شده و دربرگیرنده ارگانهای دارای عملکرد حسی است c) لایه زیرین یا (Subcutis) که از درهم آمیختن عضلات و اپیدرمیس تشکیل شده و دارای یک بافت پیوندی آزاد است که قابلیت ارتجاعی داشته و دربرگیرنده ارگانهای دارای عملکرد حسی می باشد.

Comments are closed.