زخم های فشاری

زخم های فشاری

زخمهای فشاری در نتیجه آسیب موضعی به پوست و بافتهای زیرین هستند که در نتیجه دوره های بلند مدت فشار مداوم یا ترکیب فشار با نیروهای مکانیکی برشی (Shears)و سایشی (Friction) ایجاد می شوند . زخم های فشاری اختلالاتی شایع اما قابل پیشگیری هستند که در نقاطی از بدن که فشار وزن بدن بیمار را بیشتر متحمل می شود رخ می دهند که در نتیجه این فشار موقتی جریان خون پوست متوقف شده و منجر به اسیب و مرگ سلولهای پوستی می شود . زخم های فشاری به سرعت ایجاد می شوند اما به سختی التیام می یابند.عارضه زخم بستر یکی از مهم ترین خطراتی است که بیماران بستری در بیمارستان با آن مواجه می شوند .

Comments are closed.