تشک کانال دار MEDSoft


این تشک از پلی یورتان به دانسیته مناسب تشکیل شده است که به واسطه دارا بودن طراحی منحصر به فرد شامل کانال های عرضی تعبیه شده است که با تمامی تخت های بستری ساده و شکن دار منطبق می گردد.

ویژگیهای عملکردی:

  • وجود دانسیته یکسان در تمام سطح تشک که مانع از بروز گود رفتگی در نواحی تحت فشار و آسیب به ستون فقرات بیمار می گردد.
  • وجود کانال در سطح فوقانی تشک منجر به افزایش قابلیت مانایی( برگشت پذیری) و جلوگیری از بروز گود رفتگی می گردد.
  • مطابقت شکل کانال با طرح آناتومیک بدن انسان مانع از غلت زدن بی مورد بیمار
  • ایجاد گردش هوا و کاهش تعریق جلوگیری از بروز عفونت و زخم بیمار
  • توزیع یکسان وزن بیمار در سطح تشک، فراهم کردن نرمی و راحتی برای بیمار
  • تسریع فرایند بهبود بیمار در زمان افزایش مدت اقامت
  • افزایش طول عمر پلی یورتان به دلیل وجود کانال
  • پوزیشن گیری و انطباق کامل با تخت های بستری شکن دار به دلیل وجود کانال

44

Comments are closed.